Adatvédelmi és Süti (Cookie) Szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése

Társaság neve: AMGC Entertainment Kft.
Székhelye: 1133 Budapest, Ipoly utca 20. Üzlet1.
Adószám: 23161278-2-41

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2016. október 1-jétől visszavonásig tart.
Mint a www.residentevil.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a … (a továbbiakban:
Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.
E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi
hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan
folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes
adat kezelése megvalósul.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal.
A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés
mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt
vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben
törvényi előírás alapján kezel.
Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az
érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó
minden fontos információt.
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert
személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és
azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.
A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével határozta
meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó
személyt.
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került
kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve
azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a
Társaság feltüntetett elérhetőségein.
A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az
érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban,
közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra,
amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5)
bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból
utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban
kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv.
17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes
adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de
legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője
felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt
az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó
által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaságunk mentesül
azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1. A honlap adatkezelése

A honlapunkra tett látogatások során egyes adatok statisztikai elemzés céljával kerülnek
összegyűjtésre. Az ilyen adatok terjedelméről az alábbiakban olvashat. Az ilyen adatok gyűjtése
kizárólag belső felhasználásra történik, amelyek célja elsősorban honlapunk folyamatos
továbbfejlesztése, hogy az minél jobban alkalmazkodjon az Ön üzleti vagy személyes igényeihez.
A látogatások követésére a Piwik eszközt alkalmazzuk (piwik.org). Egy-egy látogatás alkalmával
az Ön böngészője által a szerverünkre küldött következő adatokat gyűjtjük össze és elemezzük.

Az adatokat JavaScript segítségével gyűjtjük, amely webhelyünk minden oldalán fut. A JavaScript
egy nyomkövető sütit helyez el az Ön számítógépén, hogy segítségével azonosítani tudja az Ön
egyes látogatásait és felismerje a honlapunkra tett ismételt látogatásokat. A következő adatok
kerülnek összegyűjtésre:

 • Böngésző típusa és verziószáma (pl. Microsoft Edge)
 • Böngésző nyelve (pl. angol, magyar)
 • Operációsrendszer (pl. Windows 11)
 • A böngésző ablak belső felbontása
 • Képernyőfelbontás
 • Aktív JavaScript
 • Telepített bővítmények
 • Sütik ki/be
 • Színmélység
 • IP cím a látogató országának azonosítására. Magát az IP címet kizárólag a földrajzi
  elhelyezés és a szolgáltató azonosítására használjuk és ezt követően azonnal
  töröljük.
 • Kattintások

4.2. Kapcsolatfelvétel a Társasággal, online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő a kapcsolatfelvételre:
egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok
elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság
adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja
megküldeni az üzenetét.
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az
érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az
érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése online űrlapon keresztül
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, személyes üzenet
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: amennyiben az érintett nem válik a Társaság ügyfelévé, úgy a
kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), amennyiben az érintett a Társaság
ügyfelévé válik, úgy ügyfélkapcsolattartás esetén addig, ameddig az érintett a Társaság ügyfele
adattárolás módja: elektronikus

4.3. Regisztráció, online űrlapon keresztül

5. Elemzési szolgáltatások statisztikai célokra

Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, weboldalunk mely tartalmai a legérdekesebbek az
Ön számára, folyamatosan figyeljük a látogatók számát és a leggyakrabban megtekintett
oldalakat. Az így gyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk az alábbiak alapján:

 • A látogatóink weboldalon töltött idejének rögzítése
 • A látogatószám rögzítése
 • A látogatási sorrend rögzítése
 • Weboldalunk kevésbé látogatott oldalainak kiszűrése, ezen oldalak megváltoztatása
 • Oldalunk optimalizálása